La botiga
Nota Legal

1. DADES IDENTIFICATIVES
EMPRESA PROPIETÀRIA:
Nombre: AGRÀRIA CAL PAU, S.L.
Domicili social: Av. Lleida, 9 · 25610 · Os de Balaguer (Lleida)
CIF: B-25694498
Correu electrònic: info@rebostelsvilars.cat

2. ÁMBIT D'APLICACIÓ
Les presents condicions generals regulen l'accés i ús del lloc web www.rebostelsvilars.cat, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts, que inclouen, a títol enunciatiu, imatges, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc...
Qualsevol persona que accedeixi i/o utilitzi el portal de REBOST ELS VILARS tindrà la condició d'Usuari, qui accepta, des d'aquest accés i/o ús, les presents Condicions Generals d'Accés i Ús, les quals seràn d'aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquestes condicions generals.

3. ACCÉS i ÚS DE LA PÀGINA
La pàgina web de REBOST ELS VILARS proporciona l'accés a continguts en Internet pertanyents a REBOST ELS VILARS o als seus proveïdors, continguts als quals l'Usuari pot tenir accés de forma lliure. L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que REBOST ELS VILARS oferix a través de la seva pàgina web i a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; provocar danys en els sistemes físics i lògics de REBOST ELS VILARS, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
A més d'aquest accés lliure, per a alguns serveis prestats per REBOST ELS VILARS a través de la seva pàgina web serà necessari que l'Usuari es registri com Client, proporcionant una sèrie de dades personals necessaris per a poder tenir accés als esmentats serveis. En aquests casos, seran d'aplicació les disposicions recollides en l'apartat "Política de Privacitat" de la pàgina web.

Els continguts de la pàgina web de REBOST ELS VILARS estan dirigits a usuaris finals. L'ús comercial no autoritzat dels mateixos està prohibit.

REBOST ELS VILARS per si o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels continguts de la mateixa, titularitat de REBOST ELS VILARS o bé dels seus proveïdors.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de REBOST ELS VILARS. Podrà visualitzar els elements de la pàgina web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra forma d'explotació, així com la seva modificació, alteració o descompilació. L'Usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en la pàgina web de REBOST ELS VILARS.

En cap cas s'entendrà que l'accés i ús de la pàgina per part de l'Usuari implica la renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes per part de REBOST ELS VILARS.

REBOST ELS VILARS podrà utilitzar cookies per a personalitzar i facilitar la navegació de l'Usuari per la seva pàgina web. Per a tot el relatiu al seu ús s'estarà al disposat en la secció “Política de Privasitat de la pàgina web.

4. MODIFICACIONS EN EL LLOC WEB
REBOST ELS VILARS es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en la seva pàgina web.

5. ENLLAÇOS O LINKS
En el cas de que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles d'altres llocs d'Internet, REBOST ELS VILARS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.
En cap cas REBOST ELS VILARS assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitut, amplitut, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dites hipervincles o altres llocs d'Internet.
Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

6. GENERALITATS
REBOST ELS VILARS perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva pàgina web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret. REBOST ELS VILARS es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la seva pàgina web i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Accés i Ús.

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les Condicions Generals. En cas d'existir discrepància entre l'establert en aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús i les Condicions Generals de Contractació, prevaldrà el disposat en aquestes últimes. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes Condicions Generals d'Accés i Ús són considerades nul·les o inaplicables, en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a la resta de disposicions de les mateixes ni a les Condicions Generals de Contractació. El no exercici o execució per part de REBOST ELS VILARS de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions generals no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per la seva banda.

7. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS i DURACIÓ
REBOST ELS VILARS podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. Aquestes Condicions Generals estaran vigents mentre duri la seva exposició i no siguin modificades total o parcialment, moment a partir del com tindran vigència les condicions generals modificades.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE
La relació entre REBOST ELS VILARS i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent.

Avinguda de Lleida, 11, 25610 Os de Balaguer, Spain · Tel. 606 007 767 - 973 43 80 98